Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Το εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι και ΙΙ είναι ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Σύμφωνα με το Εξοικονομώ ΙΙ, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα πλήρους/ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, τα οποία πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης (%) Αύξηση Επιχορήγησης/ προστατευόμενο μέλος (%) Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης (%)
Έως 10.000 Εως 20.000 60% 5% 70%
10.001 – 15.000 20.001 – 25.000 50% 5% 70%
15.001 – 20.000 25.001 – 30.000 40% 5% 70%
20.001 – 25.000 30.001 – 35.000 35% 5% 70%
25.001 – 30.000 35.001 – 40.000 30% 5% 50%
30.000 – 35.000 40.001 – 45.000 25% 5% 50%
35.001 – 40.000 45.001 – 50.000 0% 0% 0%

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση μόνο για μια κατοικία.

Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα το οποίο:

1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, ή σε περίπτωση πολυκατοικίας το 50% και πάνω χρησιμοποιείται ως διαμερίσματα.
2. Υφίσταται νόμιμα δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.
3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με Δ.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Οι εργασίες που επιδοτούνται αφορούν αποκλειστικά επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Ο επεμβάσεις αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής:

– Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
– Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
– Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
– Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (ΑΠΕ).

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος Προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ ανά τ.μ. κατοικίας. Το μέγιστο ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι δικαιούχοι, όπως ορίζεται από τον πίνακα 1, και από τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας τους, επιχορηγούνται με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Το υπόλοιπο ποσό μπορούν, είτε να το αποπληρώσουν με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση εφ’ όσον το επιθυμούν, με 100% επιδότηση επιτοκίου. Στον προϋπολογισμό αυτό, καλύπτονται και τα έξοδα για την διενέργεια των 2 απαιτούμενων ενεργειακών επιθεωρήσεων (Μία επιθεώρηση πρίν και μία επιθεώρηση μετά το πέρας των εργασιών) καθώς και η αμοιβή του συμβούλου του Έργου.

Διαδικασία – Αίτηση

Η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων καθώς και η πορεία για την παρακολούθηση της αίτησης, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που ενεργοποιεί το Υπουργείο. Απαραίτητη για την κατάθεση της αίτησης είναι η έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επισκεφθεί την πύλη υποβάλλοντας ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

Αν γίνει δεκτή η ένταξή του, τότε θα δεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης, ενώ στην περίπτωση που επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έπειτα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα μπορεί να εκταμιεύσει ως προκαταβολή έως και το 70% του δανείου. Το υπόλοιπο ποσό, όπως και η επιχορήγηση, θα αποδεσμεύονται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ που θα αποδεικνύει πως επιτεύχθηκε ο στόχος, αφότου ολοκληρωθεί πρώτα ο συνολικός έλεγχος.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ένταξή σας στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ”, εκδίδει τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και σας παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση και κοστολόγηση για τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της ιδιοκτησίας σας. Παράλληλα εκδίδουμε όλες τις απαραίτητες άδειες εργασιών και αναλαμβάνουμε μαζί με τους συνεργάτες μας  την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” καθώς και για να σας δώσουμε μια εκτίμηση για το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης της ιδιοκτησίας σας.

Καλέστε μας!