Κατεδαφίσεις

Η κατεδάφιση – καθαίρεση ενός παλαιού κτιρίου, οικίας ή κατασκευής έχει επικινδυνότητα και πολυπλοκότητα. Για αυτό το λόγο απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός, ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, εξειδικευμένο προσωπικό, εμπειρία και αρκετές δεξιότητες για τη ορθή και επιτυχημένη εκτέλεσή της.

Οι κατεδαφίσεις κτιρίων και κατασκευών γίνονται με τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού, εργαλείων και μηχανημάτων και εκτελούνται με επίβλεψη από μηχανικούς της εταιρείας μας πάντα με γνώμονα τους κανόνες ασφαλείας, την προστασία των όμορων κατασκευών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλες οι κατεδαφίσεις πραγματοποιούνται κατόπιν έκδοσης άδειας κατεδάφισης. 

Σύμφωνα με το νόμο, 20 ημέρες μετά την έκδοση της άδειας κατεδάφισης μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης και αφού ολοκληρωθεί θα πρέπει τα προϊόντα της κατεδάφισης να σταλούν για ανακύκλωση σε μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων κατεδάφισης.

Κατά την διάρκεια μιας κατεδάφισης υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων, των μηχανημάτων και των όμορων κατασκευών. Η HM Construction λειτουργεί με βάση τα Καθοδηγητικά Πρότυπα Εκτίμησης Κινδύνων και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης σε κάθε περίπτωση. Μερικά από αυτά αναφέρονται στη συνέχεια:

Πτώσεις υλικών και αντικειμένων από ύψος

 • Έλεγχος των τμημάτων προς κατεδάφιση και αφαίρεση των επικίνδυνων υλικών του κτιρίου
 • Επισήμανση επικίνδυνων θέσεων εργασίας
 • Απομόνωση επικίνδυνων ζωνών και ανοιγμάτων με περιφράξεις

Ανατροπή και ασφάλεια μηχανημάτων

 • Χρήση μηχανημάτων εφοδιασμένων με καμπίνες ασφαλείας
 • Εντοπισμός επικίνδυνων σημείων στο υπέδαφος, σήμανση και λήψη μέτρων
 • Χρήση ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς
 • Εφαρμογή διαδικασίας γραπτής άδειας εργασίας

Απρόοπτες εκρήξεις και ηλεκτροπληξία

 • Επισήμανση και διακοπή παροχής ηλεκτρισμού σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή
 • Τήρηση των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας κατά την χρήση εκρηκτικών

Τραυματισμούς από εκτόξευση αντικειμένων και υλικών

 • Απομάκρυνση εργαζομένων και μηχανημάτων κατά την χρήση εκρηκτικών
 • Απομάκρυνση πριν από την έναρξη της κατεδάφισης κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, κλπ

Έκθεση σε θόρυβο

 • Χρήση μηχανημάτων εφοδιασμένων με κλειστού τύπου καμπίνα χειριστή
 • Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (προστατευτικό κράνος, ειδικά παπούτσια, ανακλαστικά γιλέκα) και ωτοασπίδων

Έκθεση σε υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες

 • Διαλείμματα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και λήψη νερού
 • Χρήση κατάλληλου ρουχισμού για την προστασία από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου ή του κρύου αντίστοιχα
 • Κατασκευή στεγάστρων, όπου αυτό είναι δυνατόν
 • Διακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες

Παράλληλα η HM Construction λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλα τα μέτρα πρόληψης, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

 • Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 • Επίβλεψη των εργασιών και ελέγχου των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
 • Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης, αμιάντου
 • Σχεδιασμός εργασιών κατεδάφισης από αρμόδιο πρόσωπο
 • Εφαρμογή συστήματος συντήρησης μηχανημάτων
 • Έλεγχος ικανότητας τόσο των χειριστών, όσο και των μηχανημάτων και του εξοπλισμού γενικότερα
 • Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ
 • Ειδική εκπαίδευση εργαζομένων
 • Ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης άδειας κατεδάφισης καθώς και για το κόστος μελέτης και εκτέλεσης αυτής.

Κατεδαφίσεις

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– Αίτηση ιδιοκτήτη
– Τοπογραφικό διάγραμμα
– Αρχιτεκτονική μελέτη
– Τεχνική έκθεση περιγραφή κτιρίου
– Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
– Κατόψεις, τομές και φωτογραφίες του κτιρίου
– Άλλες εγκρίσεις (π.χ. Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, Αρχαιολογία κ.λπ.)

Καλέστε μας!