Κατεδαφίσεις

Οι κατεδαφίσεις έχοντας επικινδυνότητα και πολυπλοκότητα, απαιτούν αρκετές δεξιότητες για τη ορθή και επιτυχημένη εκτέλεσή τους.

Γίνονται με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και μηχανημάτων και εκτελούνται έχοντας γνώμονα την ασφαλή εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Πραγματοποιούνται κατόπιν έκδοσης οικοδομικής άδειας κατεδάφισης, η οποία έχει μικρότερο σχετικά κόστος από την οικοδομική άδεια ανέγερσης κτιρίου.

Σύμφωνα με το νόμο, 20 ημέρες μετά την έκδοση της άδειας ξεκινάει η διαδικασία κατεδάφισης και αφού ολοκληρωθεί θα πρέπει τα απόβλητα της κατεδάφισης να σταλούν για ανακύκλωση σε μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων κατεδάφισης.

Οι κατεδαφίσεις μπορεί να γίνουν είτε χειρονακτικά, είτε όπως αναφέραμε προηγουμένως με την χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού ή εκρηκτικών. Ωστόσο, υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία και κάθε κατασκευαστική εταιρεία πρέπει να λειτουργεί με βάση τα Καθοδηγητικά Πρότυπα Εκτίμησης Κινδύνων, τα οποία αναφέρονται στα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν σε κάθε περίπτωση. Μερικά από αυτά αναφέρονται στη συνέχεια:

Για πτώσεις υλικών και αντικειμένων από ύψος

 • Έλεγχος των τμημάτων προς κατεδάφιση και αφαίρεση των επικίνδυνων υλικών του κτιρίου
 • Επισήμανση επικίνδυνων θέσεων εργασίας
 • Απομόνωση επικίνδυνων ζωνών και ανοιγμάτων με περιφράξεις

Για ανατροπή μηχανήματος

 • Χρήση μηχανημάτων εφοδιασμένων με καμπίνες ασφαλείας
 • Εντοπισμός επικίνδυνων σημείων στο υπέδαφος, σήμανση και λήψη μέτρων
 • Χρήση ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς
 • Εφαρμογή διαδικασίας γραπτής άδειας εργασίας

Για απρόοπτες εκρήξεις και ηλεκτροπληξία

 • Επισήμανση και διακοπή παροχής ηλεκτρισμού σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή
 • Τήρηση των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας κατά την χρήση εκρηκτικών

Για τραυματισμούς από εκτόξευση αντικειμένων και υλικών

 • Απομάκρυνση εργαζομένων και μηχανημάτων κατά την χρήση εκρηκτικών
 • Απομάκρυνση πριν από την έναρξη της κατεδάφισης κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, κλπ

Για έκθεση σε θόρυβο

 • Χρήση μηχανημάτων εφοδιασμένων με κλειστού τύπου καμπίνα χειριστή
 • Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (προστατευτικό κράνος, ειδικά παπούτσια, ανακλαστικά γιλέκα) και ωτοασπίδων

Για έκθεση σε υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες

 • Διαλείμματα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και λήψη νερού
 • Χρήση κατάλληλου ρουχισμού για την προστασία από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου ή του κρύου αντίστοιχα
 • Κατασκευή στεγάστρων, όπου αυτό είναι δυνατόν
 • Διακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες

H HM Construction λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτά τα μέτρα πρόληψης, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

 • Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 • Επίβλεψη των εργασιών και ελέγχου των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
 • Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης, αμιάντου
 • Σχεδιασμός εργασιών κατεδάφισης από αρμόδιο πρόσωπο
 • Εφαρμογή συστήματος συντήρησης μηχανημάτων
 • Έλεγχος ικανότητας τόσο των χειριστών, όσο και των μηχανημάτων και του εξοπλισμού γενικότερα
 • Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ
 • Ειδική εκπαίδευση εργαζομένων
 • Ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων και οργάνωση φαρμακείου

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης άδειας κατεδάφισης καθώς και για το κόστος μελέτης και εκτέλεσης αυτής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– Αίτηση ιδιοκτήτη
– Τοπογραφικό διάγραμμα
– Αρχιτεκτονική μελέτη
– Τεχνική έκθεση περιγραφή κτιρίου
– Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
– Κατόψεις, τομές και φωτογραφίες του κτιρίου
– Άλλες εγκρίσεις (π.χ. Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, Αρχαιολογία κ.λπ.)

Καλέστε μας!