Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (διαμέρισμα, αποθήκη, θέση στάθμευσης κτλ) είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που δημιουργείται και αποθηκεύεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) και περιέχει όλα τα στοιχεία του κτιρίου – ιδιοκτησίας από την ημερομηνία κατασκευής του – της μέχρι και σήμερα, σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και αυτοτελούς διηρημένων ιδιοκτησιών είναι ιδιώτες Πολιτικοί Μηχανικοί που ορίζονται και εξουσιοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες για την συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Τί περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα;
Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία
Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια (Κατόψεις, Όψεις, Τομές , Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης, Ξυλότυποι και λοιπά σχέδια εγκεκριμένα από Πολεοδομία)
Μελέτες που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια (προαιρετικά σε συνεννόηση με το μηχανικό)
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας (εφόσον έχει εκδοθεί)
Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί)
Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1, 2 και 6
Οποιαδήποτε τακτοποίηση έχει γίνει στο ακίνητο καθώς και τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτή
Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας
Τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, από την πράξη σύστασης
Κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό διάγραμμα ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει να περαστεί στον φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ύστερα από την συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή όλως των απαραίτητων στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας μαζί με την Βεβαίωση Μηχανικού.

Και στις δυο περιπτώσεις το Πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας. Η βεβαίωση Μηχανικού έχει διάρκεια ισχύς 2 μήνες.

Ποια κτίρια – διηρημένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες πρέπει να προχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα;

Όλα τα κτίρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια καθώς και κτίρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών.

Πότε πρέπει να γίνει η Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας;

Η ταυτότητα κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει να υποβάλλεται κατά την μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και κυριότητας.

Για κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, κτίρια Εκπαίδευσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια συνάθροισης κοινού και Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. κτλ η ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει να εκδοθεί εντός 5ετίας από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ”.

  • Όταν στο κτίριο ή στην διηρημένη αυτοτελή ιδιοκτησία γίνει κάποια εργασία η οποία απαιτεί έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικράς κλίμακας που μεταβάλουν πολεοδομικά και κτιριοδομικά μεγέθη τότε η ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ενημερωθεί.
  • Εάν έχουν εκδοθεί ταυτότητες αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών αυτές ενσωματώνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
  • Αν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου τότε δεν εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτότητα των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών.
  • Στις νέες οικοδομές που θα ανεγερθούν εκδίδεται  η Ταυτότητα Κτιρίου μαζί με την οικοδομική άδεια.

Το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού που χρειαζόταν για συμβολαιογραφικές πράξεις (πωλήσεις, μεταβιβάσεις, δωρεές ιδιοκτησιών, τροποποίηση σύστασης κτλ).

Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αυτοψία, την νομιμοποίηση (εφόσον χρειάζεται) και την δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και αυτοτελούς διηρημένων ιδιοκτησιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!