Στατική Μελέτη Κτιριακών Έργων

Η στατική μελέτη μιας κατασκευής περιλαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, που οδηγούν στην ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού ενός κτιριακού έργου.

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει την μαθηματική προσομοίωση της υπό ανέγερση κατασκευής , τη σύνταξη του τεύχους υπολογισμών της ανάλυσης, τη παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, πινάκων προμετρήσεων κλπ, που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και την εκτίμηση του κόστους κατασκευής.

Επιπλέον, πέραν της ανέγερσης νεόδμητης κατασκευής, στατική μελέτη πραγματοποιείται και για την προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή χωρίς πρόβλεψη.

Τι περιλαμβάνει μια Στατική Μελέτη:

1. Τεύχος Στατικών Υπολογισμών

Το τεύχος στατικών υπολογισμών περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση με τα στοιχεία του έργου και τις παραμέτρους – παραδοχές σχεδιασμού του καθώς και τους αναλυτικούς στατικούς υπολογισμούς και την διαστασιολόγηση όλων των δομικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού και της θεμελίωσης του.

Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει:

Γενική περιγραφή του υπό ανέγερση έργου (χρήση της κατασκευής, αριθμός ορόφων, προβλέψεις προσθηκών, κλπ.).
Το υλικό του φέροντος οργανισμού της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετό), δομικός χάλυβας, φέρουσα τοιχοποιία ή ξύλινη κατασκευή κλπ.)
Τη γεωμετρία του φέροντος οργανισμού καθώς και το σύστημα θεμελιώσεως.
Τη μέθοδο ανάλυσης του μαθηματικού προσομοιώματος της κατασκευής.
Τις παραδοχές των φορτίσεων και του συνδυασμού αυτών κατά την ανάλυση.
Την ποιότητα των υλικών κατασκευής.
Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την εκτίμηση της επιτρεπόμενης τάσεως φορτίσεως.
Την περιοχή σεισμικότητας, το συντελεστή σπουδαιότητας, και τον σεισμικό συντελεστή επιτάχυνσης.
Τα πάχη επικαλύψεως των οπλισμών.
Την επιλογή του συντελεστή συμπεριφοράς της κατασκευής.
Υπολογισμό των διατομών όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίου, ώστε οι αναπτυσσόμενες τάσεις και παραμορφώσεις λόγω των εξωτερικών επιβαλλόμενων φορτίων να είναι μικρότερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες.
2. Στατικά Σχέδια Φέροντος Οργανισμού της Κατασκευής

Τα στατικά σχέδια του φέροντος οργανισμού περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη του συστήματος θεμελίωσης και σχηματικές τομές.

Στα σχέδια αυτά θα εμφανίζονται:

Οι βασικές παραδοχές της στατικής μελέτης όπως ποιότητα υλικών, επιτρεπόμενη τάση εδάφους, σεισμική επικινδυνότητα και πάχη επικαλύψεως οπλισμών.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις) όλων των φερόντων στοιχείων.
Οι απαιτούμενοι οπλισμοί σε περιπτώσεις φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Τοπικές τομές στα σημεία αλλαγής στάθμης κλπ.
Τα σταθερά σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και οι διαστάσεις που καθορίζουν την θέση όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων.
Οι διαστάσεις, τα υψόμετρα και οι θέσεις όλων των στοιχείων της θεμελίωσης ( πέδιλα, πάσσαλοι, πεδιλοδοκοί, συνδετήριοι δοκοί, κλπ.)
Στα στατικά σχέδια των κατόψεων σημειώνονται όλες οι οπές των πλακών (φωταγωγοί, καπναγωγοί, αεραγωγοί, υδρορροές, διέλευση σωληνώσεων, κλπ.)
Υπόμνημα με γενικές παρατηρήσεις ή σχεδίαση σκαριφήματος για την κατανόηση του σχεδίου και τη σωστή εφαρμογή των Κανονισμών και της μελέτης.
3. Σχέδια Λεπτομερειών

Τα σχέδια λεπτομερειών παρουσιάζουν κατακόρυφες ή οριζόντιες τομές με σκοπό να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη μορφή, τις διαστάσεις και τον τρόπο οπλίσεως των διατομών ή τμημάτων φορέων προς αποφυγήν σφαλμάτων ή αμφιβολιών κατά την κατασκευή.

Σχέδια λεπτομερειών απαιτούνται:

Για την υπόδειξη του τρόπου οπλίσεως υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων.
Για τη χάραξη της κλίμακας οπλισμένου σκυροδέματος.
Για την υπόδειξη του τρόπου οπλίσεως στηθαίων, μετώπων (κρεμαστών ή αντεστραμμένων).
Για την υπόδειξη κόμβων μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών κλπ.
Για την ένδειξη της στάθμης εδράσεως του φρέατος του ανελκυστήρα σε σχέση με την υπόλοιπη θεμελίωση και την κατώτατη στάθμη.

Οι άρτια καταρτισμένοι δομοστατικοί πολιτικοί μηχανικοί της HM Construction, μπορούν να εκπονήσουν τη στατική μελέτη της υπό ανέγερση κατασκευή σας με απόλυτη υπευθυνότητα, άρτια επιστημοσύνη και πάντοτε εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία, καθώς και για το κόστος της υπηρεσίας.

Καλέστε μας!