Μελέτες Στατικής Επάρκειας

Με τη μελέτη στατικής επάρκειας ελέγχουμε τη φέρουσα ικανότητα ενός υφιστάμενου νόμιμου ή αυθαίρετου κτιρίου.

Οι περιπτώσεις που χρειάζεται η μελέτη στατικής επάρκειας είναι οι παρακάτω:

– Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Κτιρίων – Κατασκευών
– Οικοδομική Άδεια σε υφιστάμενο κτίριο
– Μίσθωση επαγγελματικών και δημοσίων κτιρίων
– Αλλαγές χρήσης

Τι περιλαμβάνει η μελέτη στατικής επάρκειας:

  • Τεχνική έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών της υφιστάμενης κατασκευής.
  • Τεχνική έκθεση Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατασκευής.
  • Σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και παρουσίαση ενδεχόμενων βλαβών του κτιρίου.
  • Σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίου του έργου για τα επίπεδα επιτελεστικότητας και του στόχου αποτίμησης.
  • Καθορισμός του στόχου αποτίμησης της εκπονηθείσας μελέτης στατικής επάρκειας με υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου.
  • Προσομοίωση και ανάλυση του υφιστάμενου κτιρίου στον Η/Υ.
  • Τεχνική έκθεση της στατικής επάρκειας του κτιρίου σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς.
  • Σε περίπτωση στατικής ανεπάρκειας του κτιρίου εντοπισμός των δομικών μελών που χρήζουν ενίσχυση.
  • Τεύχη αναλύσεων και ελέγχων όλων των δομικών μελών του υφιστάμενου κτιρίου.
  • Βεβαίωση Μηχανικού για το αποτέλεσμα της μελέτης στατικής επάρκειας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία ελέγχου – μελέτης στατικής επάρκειας της κατασκευής σας καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!