Μελέτες Αντιστήριξης Bαθιών Eκσκαφών

Με τον όρο “Μελέτες Αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών” περιγράφονται οι μελέτες που εκτελούνται από έμπειρους γεωτεχνικούς μηχανικούς και ορίζουν την μεθοδολογία και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή εκσκαφή και αντιστήριξη των πρανών σε εκσκαφές μεγάλου βάθους. Οι μελέτες αυτές εξασφαλίζουν την ασφάλεια του έργου αλλά και των όμορων κατασκευών που βρίσκονται περιμετρικά της εκσκαφής. Αφορούν κυρίως εκσκαφές βάθους άνω των 3 μέτρων για την κατασκευή υπογείων ορόφων και κατασκευών σε αστικό κυρίως περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για διαμόρφωση ελεύθερων πρανών εκσκαφής ή το επιβάλουν οι δυσμενής γεωτεχνικές συνθήκες στη θέση του έργου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή επιλογή, μελέτη και ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης

Γεωτεχνική Έρευνα

Η καλή γνώση των γεωτεχνικών συνθηκών στη θέση των έργων παίζουν καθοριστικό ρόλο στις Μελέτες Αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών και στην επιλογή του καταλληλότερου συστήματος αντιστήριξης. Η διάταξη, το βάθος των γεωτρήσεων και η εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας στη θέση του έργου πρέπει να εκτείνεται σε όλο το βάθος επιρροής του συστήματος αντιστήριξης ώστε να διερευνόνται και να διαπιστώνονται τα εξής:

 • Τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και οι παράμετροι σχεδιασμού των εδαφικών στρώσεων στη θέση του έργου.
 • Η ύπαρξη ή μη χαλαρών χαλαρών ή μαλακών εδαφικών υλικών με πιθανά προβλήματα αστάθειας κατά την εκσκαφή – κατασκευή των στοιχείων αντιστήριξης.
 • Η ύπαρξη εδαφικών σχηματισμών μεγάλης διαπερατότητας (όπως άμμοι, αμμοχάλικα, κλπ.) και ο προσδιορισμός της διαπερατότητας τους.
 • Η παρουσία βραχωδών σχηματισμών ή ογκολίθων που θα ήταν δυνατόν να προκαλέσουν δυσκολίες κατά την εκσκαφή ή την διάτρηση των στοιχείων αντιστήριξης.
 • Η παρουσία υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και η παρακολούθηση της στάθμης του.

Τοπογραφική & Φωτογραφική Αποτύπωση

Η τοπογραφική και φωτογραφική αποτύπωση των κτιρίων, κατασκευών και δικτύων κοινής ωφέλειας περιμετρικά και εντός ακτίνας επιρροής της κατασκευής του συστήματος αντιστήριξης και εσκαφής του έργου είναι πολύ συμαντικό να γίνεται πριν τον σχεδιασμό και την έναρξη εργασιών αντιστήριξης του έργου. Έτσι μελετάται και σχεδιάζεται καλύτερα το σύστημα αντιστήριξης και αποφεύγονται ζημιές σε δίκτυα, κατασκευές και κτίρια τόσο κατά την διάτρηση και κατασκευή των πασσάλων αντιστήριξης όσο και κατά την διάτρηση των αγκυρίων. Παράλληλα παρακολουθείται και αξιολογείται καλύτερη η συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια του έργου.

 • Αποτύπωση Δικτύων αγωγών Κοινής Ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Φυσικού Αερίου, ΔΕΗ, κλπ.)
 • Αποτύπωση Υπογείων όμορων κτηρίων
 • Καταγραφή της κατάστασης των δομικών στοιχείων των όμορων κτηρίων (Ύπαρξη ρωγμών, μετακινήσεων, διαβρώσεων και γενικών φθορών δαπέδων, στοιχείων κλπ.)
 • Αποτύπωση Στάθμης και Είδους θεμελίωσης των γειτονικών κτηρίων και κατασκευών.
 • Αποτύπωση Δεξαμενών, βόθρων ή πηγαδιών σε ακάλυπτους χώρους

Παρακολούθηση Μετακινήσεων & Συμπεριφοράς συστήματος αντιστήριξης

Η παρακολούθηση των μετακινήσεων, παραμορφώσεων και της συμπεριφοράς του συστήματος αντιστήριξης αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την ασφάλεια του έργου, ιδίως κατά την φάση κατασκευής του. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν οι μετρήσεις διαφέρουν από αυτές που εκτιμήθηκαν στην μελέτη και υπερβαίνουν τα καθορισμένα για το έργο όρια ασφαλείας, τότε λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα.

Η παρακολούθηση των μετακινήσεων, παραμορφώσεων και της συμπεριφοράς του συστήματος αντιστήριξης γίνεται με:

 • Απλούς τοπογραφικούς στόχους – μάρτυρες
 • Αποκλισιόμετρα (Inclinometers)
 • Κλισίμετρα (Tiltmeters)
 • Κυψέλες μέτρησης πίεση

Επιλογή του Συστήματος – Τοίχου αντιστήριξης

Οι τοίχοι αντιστήριξης μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να είναι κατασκευασμένοι με διάφορες μεθοδολογίες και στοιχεία κατασκευής. Η επιλογή του καταλληλότερου τύπου Συστήματος – Τοίχου αντιστήριξης γίνεται κυρίως σε συνάρτηση με την φύση του εδάφους, την παρουσία υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και την παρουσία κτιρίων ή/και κατασκευών περιμέτρικά και εντός ακτίνας επιρροής της εκσκαφής.

Έτσι, μπορεί να είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, βαρύτητας, μορφής ανεστραμμένου Τ ή L, Τοίχοι τύπου “Βερολίνου”,  διαφραγματικοί τοίχοι, τοίχοι με πασσαλοσανίδες, σε πρόβολο, με προεντεταμένες αγκυρώσεις, οριζόντιες αντηρίδες ή/και συνδυασμοί όλων αυτών.

Η HM Construction και οι εξειδικευμένοι γεωτεχνικοί μηχανικοί της έχει μελετήσει, σχεδιάσει, επιβλέψει και κατασκευάσει περισσότερα από 100 έργα εκσκαφών και αντιστηρίξεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης μελέτης αντιστήριξης καθώς και για το κόστος αυτής.

Καλέστε μας!