Οικοδομικές Άδειες

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας (Άδεια Δόμησης) απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:
  • ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων,
  • εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
  • κατασκευή πισίνας,
  • αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους,
  • κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
  • κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,
  • εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,
  • νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Η έκδοση της Οικοδομικής Άδειας περιλαμβάνει δύο στάδια:

Την Έγκριση Δόμησης

Είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης. Κατά το στάδιο αυτό απαιτούνται αναλόγως της περίπτωσης μια σειρά δικαιολογητικών και μελετών.

Τα κυριότερα εξ αυτών είναι:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστ. Τμήμα.
β. Αντίγραφο του Συμβολαίου το οποίο αποδεικνύει την κυριότητα του αιτούντος.
γ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
δ. Αντίγραφο του Στελέχους της Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου.
ε. Αντίγραφα των Σχεδίων της Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου.
στ. Συναίνεση των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σε περίπτωση που οι εργασίες αφορούν πολυκατοικία και επηρεάζουν τις όψεις ή κοινόχρηστους χώρου του κτιρίου.
ζ. Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
η. Τοπογραφικό διάγραμμα.
θ. Διάγραμμα Δόμησης.
ι. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κτλ, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση.

Την Άδεια Δόμησης

Είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ανάλογα με την φύση των εργασιών που απαιτούνται διαμορφώνονται και οι αντίστοιχες μελέτες που πρέπει να κατατεθούν από τον/τους μελετητές μηχανικούς. Αυτές περιλαμβάνουν:

α. Αρχιτεκτονική Μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.
β. Στατική μελέτη (Μελέτη Στατικής Επάρκειας για προσθήκη ή Αλλαγή χρήσης προς το δυσμενέστερο).
γ. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
δ. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου
ε. Μελέτη χρονικού Προγραμματισμού.
στ. Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
ζ. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Συμβουλευτείτε μας αν ενδιαφέρεστε για έκδοση Οικοδομικής Άδειας για την κατασκευή νέου σπιτιού / κτιρίου ή την προσθήκη ενός νέου δωματίου, μιας σοφίτας, ενός παταριού ή ενος φυτεμένου δώματος στην ιδιοκτησία σας.

Μάθετε τι δικαιούστε να δομήσετε, σύμφωνα με το νόμο και ανακαλύψτε τις επιλογές σας. Ζητήστε μας οικονομοτεχνική προσφορά, σχέδια και προμέτρηση των εργασιών για αυτό που επιθυμείτε.

Εμείς και οι συνεργάτες μας μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι , μηχανολόγοι μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε τις κατάλληλες για εσάς αποφάσεις.

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– Αίτηση άδειας δόμησης
– Αρχιτεκτονική μελέτη
– Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη
– Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
– Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
– Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου
– Μελέτη υδραυλικών/αποχευτευτικών εγκαταστάσεων
– Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
– Μελέτη καύσιμου αερίου
– Υπεύθυνες δηλώσεις μελετητών μηχανικών
– Σχέδιο και φάκελος ασφαλείας έργου
– Αιτιολογική έκθεση παραγράφου 1 άρθρου 3 ν. 1577/1985
– Ταυτότητα κτιρίου
– Αντίγραφο εγκεκριμένης έγκρισης δόμησης

Καλέστε μας!