Στην Ελλάδα η νομιμοποίηση / τακτοποίηση αυθαίρετων κατοικιών, κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσεως ακινήτων και οριζόντιων ιδιοκτησιών αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα. Μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλοί νόμοι που αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση ακινήτων και την τακτοποίηση τους.

Αυτή τη στιγμή για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσεως ακινήτων και οριζόντιων ιδιοκτησιών βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος Ν4495/17.

Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων είναι πλέον υποχρεωτικό να συνοδεύονται από ηλεκτρονική ταυτότητα και βεβαίωση μηχανικού στην οποία ο μηχανικός βεβαιώνει πως στο συγκεκριμένο ακίνητο ή αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία είναι νόμιμη ή εφόσον έχει γίνει οποιαδήποτε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ή αυθαιρεσία, αυτή έχει τακτοποιηθεί / ρυθμιστεί με υπαγωγή στο νόμο Ν4495/2017 ή παλαιότερη νομοθεσία.

Επιπλέον, βάση του νόμου 4495/17 δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή πώληση ακινήτου στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καθώς και εκμίσθωση καταστημάτων ή επιχειρήσεων που απαιτούν άδεια λειτουργίας.

Έκδοση βεβαιώσεων για αγοραπωλησίες και εκμισθώσεις

Η νομιμοποίηση / τακτοποίηση αυθαίρετων είναι μια νόμιμη διαδικασία που αφορά τη δήλωση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων. Ο μηχανικός που αναλαμβάνει το έργο καλείται να καταγράψει τις αυθαίρετες κατασκευές και παραβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάποια ιδιοκτησία. Στο νόμο 4495/17 δεν μπορούν να υπαχθούν αυθαιρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 28/07/2011.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή ολόκληρου του προστίμου που έχει υπολογιστεί, η όλη κατασκευή θεωρείται τακτοποιημένη (εξαίρεση από κατεδάφιση) και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση καταβολής προστίμων για τα επόμενα 30 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής της στον νόμο 4495/2017. Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει τη δυνατότητα καταβολής αρκετά μικρότερου προστίμου από αυτό που θα προέκυπτε σε περίπτωση που γινόταν ένας πολεοδομικός έλεγχος.

Πέντε χρόνια παράταση για τη νομιμοποίηση ακινήτων

Η δυνατότητα ρύθμισης παράνομων κατασκευών και χρήσεων έχει πάρει παράταση έως το τέλος του 2025. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν περιλαμβάνονται κατασκευές χωρίς άδεια η πολύ μεγάλης κλίμακας αυθαιρεσίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόστιμο νομιμοποίησης αυξάνεται κατά 5% ετησίως έως και το 2025.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στη συνέχεια θα κλείσει πλήρως ο κύκλος ρυθμίσεων και τακτοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών.

Δικαιολογητικά, παράβολα και κόστος για νομιμοποίηση ακινήτων

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εξαρτώνται από το είδος της κατασκευής και την κατηγορία της παράβασης, καθώς επίσης και από τα χαρακτηριστικά της περιοχής του ακινήτου (τιμή ζώνης).

Όσον αφορά το παράβολο που καταβάλλεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου, όπως ορίζεται στον νόμο 4495/2017, ανέρχεται στο ποσό των:

  • 250 ευρώ για κατασκευές έως 100τ.μ.
  • 500 ευρώ για κατασκευές από 100τ.μ. έως 500τ.μ.
  • 1.000 ευρώ για κατασκευές από 500τ.μ. έως 2000τ.μ.
  • 4.000 ευρώ για κατασκευές από 2.οοτ.μ. έως 5.000τ.μ.
  • 10.000 ευρώ για κατασκευές άνω των 5.000τ.μ.

Ενδεχόμενες κυρώσεις από τη μη νομιμοποίηση ακινήτων

Η διαδικασία νομιμοποίησης ακινήτου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαιρεσίες μετά από έλεγχο της πολεοδομίας, επιβάλλονται κυρώσεις. Είναι αποκλειστικά στην ευχέρεια της πολεοδομίας και των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών η πραγματοποίηση ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια ιδιοκτησία είναι αυθαίρετη ή όχι.

Είναι επίσης δική τους αρμοδιότητα και ευθύνη η απόφαση για την επιβολή προστίμου και το ύψος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την πολεοδομία είναι πολλαπλάσια του ειδικού προστίμου τακτοποίησης του νόμου 4495/2017.

Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση αυθεραίτου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ιδιοκτησίας σας προκειμένου να διαπιστευθούν οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες. Στην συνέχεια εκτελεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες νομιμοποίησης  – τακτοποίησης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 210 9604977 για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία νομιμοποίησης καθώς και για το κόστος αυτής.