Η μελέτη αντιστήριξης των πρανών μιας εκσκαφής είναι γενικότερα μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί καλή γνώση των γεωτεχνικών συνθηκών στην θέση του έργου και την επιλογή και διάταξη του καταλληλότερου συστήματος αντιστήριξης που θα εξασφαλίσει την ομαλή εκσκαφή και εκτέλεση του έργου και την ασφάλεια των κατασκευών που βρίσκονται περιμετρικά της εκσκαφής. Η αντιστήριξη των πρανών μιας εκσκαφής εφαρμόζεται κυρίως σε εκσκαφές βάθους άνω των 3 μέτρων για την κατασκευή υπογείων ορόφων και κατασκευών κυρίως σε αστικό περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για διαμόρφωση ελεύθερων πρανών εκσκαφής ή το επιβάλουν οι δυσμενής γεωτεχνικές συνθήκες στη θέση του έργου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την Σωστή επιλογή, Μελέτη και Ασφαλής Κατασκευή ενός Συστήματος – Τοίχου Αντιστήριξης

Γεωτεχνική Έρευνα

Η καλή γνώση των γεωτεχνικών συνθηκών στη θέση του έργου παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή και στον σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος αντιστήριξης. Για αυτό το λόγο η εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας στη θέση του έργου, η διάταξη και το βάθος των γεωτρήσεων θα πρέπει να εκτείνονται σε όλη την ακτίνα και το βάθος επιρροής του συστήματος αντιστήριξης ώστε να διερευνόνται και να διαπιστώνονται τα εξής:

 • Τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και οι παράμετροι σχεδιασμού των εδαφικών στρώσεων στη θέση του έργου.
 • Η ύπαρξη ή μη χαλαρών χαλαρών ή μαλακών εδαφικών υλικών με πιθανά προβλήματα αστάθειας κατά την εκσκαφή – κατασκευή των στοιχείων αντιστήριξης.
 • Η ύπαρξη εδαφικών σχηματισμών μεγάλης διαπερατότητας (όπως άμμοι, αμμοχάλικα, κλπ.) και ο προσδιορισμός της διαπερατότητας τους.
 • Η παρουσία βραχωδών σχηματισμών ή ογκολίθων που θα ήταν δυνατόν να προκαλέσουν δυσκολίες κατά την εκσκαφή ή την διάτρηση των στοιχείων αντιστήριξης.
 • Η παρουσία υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και η παρακολούθηση της στάθμης του.

Τοπογραφική & Φωτογραφική Αποτύπωση

Η τοπογραφική και φωτογραφική αποτύπωση των κτιρίων, κατασκευών και δικτύων κοινής ωφέλειας περιμετρικά και εντός ακτίνας επιρροής της κατασκευής του συστήματος αντιστήριξης και εσκαφής του έργου είναι πολύ συμαντικό να γίνεται πριν τον σχεδιασμό και την έναρξη εργασιών αντιστήριξης του έργου. Έτσι μελετάται και σχεδιάζεται καλύτερα το σύστημα αντιστήριξης και αποφεύγονται ζημιές σε δίκτυα, κατασκευές και κτίρια τόσο κατά την διάτρηση και κατασκευή των πασσάλων αντιστήριξης όσο και κατά την διάτρηση των αγκυρίων. Παράλληλα παρακολουθείται και αξιολογείται καλύτερη η συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια του έργου.

 • Αποτύπωση Δικτύων αγωγών Κοινής Ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Φυσικού Αερίου, ΔΕΗ, κλπ.)
 • Αποτύπωση Υπογείων όμορων κτηρίων
 • Καταγραφή της κατάστασης των δομικών στοιχείων των όμορων κτηρίων (Ύπαρξη ρωγμών, μετακινήσεων, διαβρώσεων και γενικών φθορών δαπέδων, στοιχείων κλπ.)
 • Αποτύπωση Στάθμης και Είδους θεμελίωσης των γειτονικών κτηρίων και κατασκευών.
 • Αποτύπωση Δεξαμενών, βόθρων ή πηγαδιών σε ακάλυπτους χώρους

Παρακολούθηση Μετακινήσεων & Συμπεριφοράς συστήματος αντιστήριξης

Η παρακολούθηση των μετακινήσεων, παραμορφώσεων και της συμπεριφοράς του συστήματος αντιστήριξης αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την ασφάλεια του έργου, ιδίως κατά την φάση κατασκευής του. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν οι μετρήσεις διαφέρουν από αυτές που εκτιμήθηκαν στην μελέτη και υπερβαίνουν τα καθορισμένα για το έργο όρια ασφαλείας, τότε λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα.

Η παρακολούθηση των μετακινήσεων, παραμορφώσεων και της συμπεριφοράς του συστήματος αντιστήριξης γίνεται με:

 • Απλούς τοπογραφικούς στόχους – μάρτυρες
 • Αποκλισιόμετρα (Inclinometers)
 • Κλισίμετρα (Tiltmeters)
 • Κυψέλες μέτρησης πίεση

Επιλογή του Συστήματος – Τοίχου αντιστήριξης

Οι τοίχοι αντιστήριξης μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να είναι κατασκευασμένοι με διάφορες μεθοδολογίες και στοιχεία κατασκευής. Η επιλογή του καταλληλότερου τύπου Συστήματος – Τοίχου αντιστήριξης γίνεται κυρίως σε συνάρτηση με την φύση του εδάφους, την παρουσία υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και την παρουσία κτιρίων ή/και κατασκευών περιμέτρικά και εντός ακτίνας επιρροής της εκσκαφής.

Έτσι, μπορεί να είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, βαρύτητας, μορφής ανεστραμμένου Τ ή L, Τοίχοι τύπου “Βερολίνου”,  διαφραγματικοί τοίχοι, τοίχοι με πασσαλοσανίδες, σε πρόβολο, με προεντεταμένες αγκυρώσεις, οριζόντιες αντηρίδες ή/και συνδυασμοί όλων αυτών.

Τοίχος «Βερολίνου» ή «Berliner Wall»

Ο τοίχος “Βερολίνου” εφαρμόζεται κυρίως σε συνεκτικά εδάφη, βραχώδη ή ημιβραχώδη (όπως ο Αθηναϊκός Αθηναϊκός) ή γενικά σε σταθερά εδάφη που δεν υπάρχει σημαντική υδροφορία.

Το σύστημα αντιστήριξης αποτελείται από:

 1. Τα κατακόρυφα στοιχεία (μεταλλικοί πάσσαλοι διατομής ΗΕ-Α, ΗΕ-Β ή 2UPN ή πάσσαλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου Φ600 έως Φ1200mm) που τοποθετούνται σε απoστάσεις περίπου 1,5 έως 2,5 μέτρων.
 2. Το σύστημα ανάληψης των οριζόντιων φορτίων – ωθήσεων γαιών αποτελούμενο από προεντεταμένες αγκυρώσεις ή αντηρίδες.
 3. Το πέτασμα μεταξύ των κατακόρυφων πασσάλων που κατασκευάζεται σε φάσεις με την πρόοδο των εκσκαφών και αποτελείται κυρίως από εκτοξευόμενο.
  σκυρόδεμα (gunite) οπλισμένο με δομικό πλέγμα ή μερικές φορές από ξύλινες δοκούς – τάβλες.

Διαφραγματικοί Τοίχοι και Αλληλοτεμνόμενοι Πάσσαλοι

Η μέθοδος αυτή αντιστήριξης εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις που ο υδροφόρος ορίζοντας είναι αρκετά ψηλότερα από την τελική στάθμη εκσκαφής και όταν απαντώνται οι παρακάτω γεωτεχνικοί σχηματισμοί:

 • Αμμώδεις – αμμοχαλικώδεις εδαφικοί σχηματισμοί, υψηλής διαπερατότητας
 • Μαλακοί αργιλοιλυώδεις εδαφικοί σχηματισμοί
 • Ημιβραχώδεις, έντονα κερματισμένους εδαφικούς σχηματισμούς, υψηλής διαπερατότητας όπως π.χ. η μάργα του Πειραιά

Μελέτη Αντιστήριξης πρανών εκσκαφής

Η μελέτη αντιστήριξης εκτελείται από έμπειρους γεωτεχνικούς μηχανικούς που αξιολογούν όλα τα παραπάνω στοιχεία ενός έργου. Στην μελέτη αυτή επιλέγεται το καταλληλότερο σύστημα – τοίχος αντιστήριξης, καθορίζεται η μεθοδολογία και σχεδιάζονται και διαστασιολογούνται όλα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή εκσκαφή και αντιστήριξη των πρανών της  εκσκαφής.

Η HM Construction και οι εξειδικευμένοι γεωτεχνικοί μηχανικοί της έχει μελετήσει, σχεδιάσει, επιβλέψει και κατασκευάσει περισσότερα από 100 έργα εκσκαφών και αντιστηρίξεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604 977, ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.