Ως αντιστήριξη ορίζεται κάθε τεχνικό έργο που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της μάζας του εδάφους πλευρικά, προκειμένου να συγκρατείται σε διαφορετικά επίπεδα στις δύο πλευρές. Ουσιαστικά πρόκειται για δομές σχεδιασμένες να συγκρατούν το έδαφος σε μια κλίση που δεν θα διατηρούσε φυσικά.

Οι τοίχοι αντιστήριξης μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να είναι κατασκευασμένοι με διάφορες μεθοδολογίες και υλικά κατασκευής. Έτσι, μπορεί να είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, βαρύτητας, μορφής ανεστραμμένου Τ ή L, αντηριδωτοί, πασσαλότοιχοι, διαφραγματικοί, συνδυασμοί αυτών ή και οπλισμένες επιχώσεις.

Η επιλογή της κατάλληλου μεθόδου, τύπων και υλικών γίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με βάση τη θεώρηση διαφόρων κριτηρίων, όπως:

  • Την υψομετρική διαφορά των επιπέδων για αντιστήριξη
  • Την αναγκαιότητα της κατασκευής
  • Τη σπουδαιότητα της αισθητικής ένταξης στο περιβάλλον
  • Την παρουσία νερού και υδροστατικών φορτίων
  • Τη διάρκεια ζωής και το κόστος της κατασκευής

Οι βασικοί τρόποι κατασκευής τοίχων αντιστήριξης είναι:

Πασσαλοδιαφράγματα

Χρησιμοποιούνται για την αντιστήριξη εδάφους και νερού. Σε συνεκτικά εδάφη κατασκευάζονται σε απόσταση μεταξύ τους, ενώ σε αμμώδη μη συνεκτικά εδάφη, κυρίως σε εκσκαφές κάτω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, κατασκευάζονται αλληλοτεμνόμενοι.

Έγχυτοι διαφραγματικοί τοίχοι

Πρόκειται για επιμήκη στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους περίπου 600-1200mm, που χρησιμοποιούνται ως κατακόρυφα στοιχεία αντιστήριξης. Τέτοιου είδους αντιστηρίξεις εφαρμόζονται τις περισσότερες φορές σε αμμώδη μη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε εκσκαφές κάτω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete)

Είναι λεπτοσκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης, το οποίο εκτοξεύεται μέσω ακροφυσίου. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται σε αντιστηρίξεις πρανών και υπόγεια έργα (π.χ. σήραγγες). Οι μέθοδοι κατασκευής είναι δύο:

  1. Ξηρής ανάμιξης, όπου το μίγμα είναι ξηρό και το νερό προστίθεται στο ακροφύσιο κατά την εκτόξευση
  2. Υγρής ανάμιξης

Berlinoise

Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους προσωρινής αντιστήριξης και εφαρμόζεται σε συνεκτικά εδάφη χωρίς απαιτήσεις στεγανότητας. Χρησιμοποιούνται κυρίως σιδηροπάσσαλοι διατομής ΗΕ-Α, ΗΕ-Β ή 2UPN, ως κατακόρυφα στοιχεία.

Αγκυρώσεις

Οι αγκυρώσεις χρησιμοποιούνται σε κάθε μορφή αντιστήριξης και μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες, προεντεταμένες ή μη. Κατασκευάζονται συνήθως με ελαφρά κλίση, έχουν διάμετρο 80-300mm και μήκος που ίσως να ξεπερνάει τα 50m.

Τοιχία από πέτρα

Οι πέτρες που χρησιμοποιούνται στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι φυσικές ή τεχνητές. Η βάση του τοίχου πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον το 1/3 του ύψους του, ωστόσο το κόστος είναι μεγάλο, λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μέθοδο.

Τοιχία από ξύλο

Αυτά τα τοιχία ενσωματώνονται φυσικά με την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. Προορίζονται μόνο για χαμηλά τοιχία (συγκεκριμένα ύψους έως και 1.20 m), κατασκευάζονται εύκολα και το κόστος τους είναι χαμηλό. Σε σχέση με άλλες μεθόδους αντιστήριξης ωστόσο, θεωρείται ότι τα τοιχία από ξύλο έχουν σχετικά μικρή διάρκεια ζωής.

Μελέτη Αντιστήριξης πρανών εκσκαφής

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί της HM Construction, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης, προτείνοντας τις καταλληλότερες παρεμβάσεις, ανάλογα με τη φύση του εδάφους , την παρουσία υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα καθώς και το μέγεθος των εντατικών μεγεθών που αναπτύσσονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604 977, ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.