Η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που απαιτούν την εκτέλεση κάποιας οικοδομικής εργασίας με εξαίρεση τις επιδιορθώσεις μικρής έκτασης.

Σε νέες οικοδομές, σε προσθήκες υφιστάμενων κατασκευών και σε ορισμένες περιπτώσεις ανακαίνισης κτιρίων, η άδεια δόμησης είναι προαπαιτούμενο έγγραφο που σχετίζεται με την εκτέλεση εργασιών και χωρίζεται σε δύο είδη:

  • Οικοδομική άδεια που αφορά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών οι οποίες έχουν κατατεθεί μέσω σχεδίων και μελετών. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση ανέγερσης μιας νέας οικοδομής. Επίσης αφορούν προσθήκες σε υπάρχουσα οικοδομή ακόμη και περιφράξεις, σηπτικές δεξαμενές ακαθάρτων (βόθροι), υπόγειες δεξαμενές κ.α. Στην συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνουμε μεταξύ άλλων την άδεια κατεδάφισης καθώς επίσης και την άδεια αλλαγής χρήσης κτίσματος.
  • Εργασίες μικρής κλίμακας δόμησης σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και περιορισμούς. Για παράδειγμα εκσκαφές, τοποθέτηση προκατασκευασμένων σπιτιών, προσωρινές κατασκευές, εργασίες ανακατασκευής στέγης, εγκαταστάσεις συστημάτων στέγασης, υπόστεγα κ.α.

Διαδικασία εξασφάλισης στην άδεια δόμησης

Είναι σημαντικό η έγκριση δόμησης να προηγείται της έναρξης των εργασιών. Οφείλουμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η διάρκεια ισχύος της κάθε μιας είναι διαφορετική, όπως ακριβώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η έγκριση δόμησης απαιτεί συγκεκριμένα δικαιολογητικά και μελέτες που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς, την υποβολή τίτλων ιδιοκτησίας, τη σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, καθώς και τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες μηχανικού.

Στην περίπτωση της άδειας δόμησης απαιτείται πλήθος εγγράφων και μελετών κάποια από τα οποία εκδίδει στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και κάποια άλλα παρέχονται και πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό (μελέτες, αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και εισφορών, υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα κ.α.).

Η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη συνέχεια στην αρμόδια υπηρεσία του δημοσίου με ευθύνη του μηχανικού.

Τρόπος έκδοσης άδειας δόμησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων οικοδομικών αδειών άλλαξε πρακτικά το 2017, με την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού νόμου.

Πλέον, η διαδικασία υποβολής ελέγχου και έκδοσης αδειών, καθώς επίσης και η γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από τον υπεύθυνο μηχανικό.

Είναι παράλληλα σημαντικό να αναφερθεί πως όλη η επικοινωνία και υποβολή στοιχείων ανάμεσα στους αιτούντες της άδειας δόμησης και στις δημόσιες υπηρεσίες γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, προσφέροντας πλήρη διαφάνεια και καταγραφή του κάθε βήματος της διαδικασίας για μελλοντική αναφορά, μέσω των ηλεκτρονικών αρχείων που διατηρούν για όλες τις άδειες που εκδόθηκαν από αυτές.

Κλείνοντας πρέπει να σημειωθεί πως η διάρκεια ισχύος της άδειας δόμησης είναι τα τέσσερα έτη για κτίσματα κάτω των 5000τμ και φτάνει τα έξι έτη σε μεγαλύτερα κτίσματα ενώ οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα έτος από τη χορήγησή τους.