Το κόστος μιας εκσκαφής (τιμή ανά κυβικό) και γενικότερα των χωματουργικών εργασιών εξαρτάται από την θέση του έργου, την κατηγορία του εδάφους, τον βαθμό εκσκαψιμότητας του και τον όγκο της συνολικής εκσκαφής ή/και τις χωματουργικές εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.

Εκτός από το κόστος της εκσκαφής ο πελάτης θα πρέπει να υπολογίσει και το κόστος ανακύκλωσης που πληρώνεται κατά την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής στις μονάδες απόθεσης.

Για την καλύτερη κοστολόγηση της εκσκαφής σας θα πρέπει να μας αποστείλετε το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα εκσκαφών και την εκτίμηση για τα κυβικά εκσκαφής του έργου.

Αν έχει εκτελεστεί γεωτεχνική έρευνα στη θέση του έργου θα πρέπει επίσης να μας κοινοποιηθεί ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα των γεωτεχνικών συνθηκών στη θέση του έργου καθώς και την τυχόν ύπαρξη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα εντός του βάθους εκσκαφής του έργου. Αυτές οι πληροφορίες θα μας δώσουν μια πολύ καλύτερη εικόνα για την εκσκαψιμότητα του έργου, την ευστάθεια των πρανών εκσκαφής, την ασφάλεια των όμορων κατασκευών, τα κατάλληλα μηχανήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και αν θα απαιτηθούν αντλήσεις κατά την διάρκεια της εκσκαφής για την ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες μπορεί γίνει μια ακριβέστερη κοστολόγηση της εκσκαφής του έργου καθώς και να εκτιμηθεί και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της.

Ενδεικτικά το κόστος εκσκαφής ανά κυβικό κυμαίνεται από 8€ έως και 18€ ανά κυβικό εκσκαφής για μαλακούς έως και ημιβραχώδης σχηματισμούς και από €18 έως και 35€ για ημιβραχώδης έως και βραχώδης σχηματισμούς.

Τέλος στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης μιας εκσκαφής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο αριθμός δρομολογίων απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής προς τις μονάδες απόθεσης / ανακύκλωσης που δίνονται καθημερινά στο έργο από το σύστημα διαχείρισης που έχει κάνει σύμβαση ο κύριος του έργου.

Η εταιρείας μας, με τη σιγουριά και την αξιοπιστία που μας δίνει η άνω των 50 ετών εμπειρία μας στο χώρο και τα σύγχρονα σκαπτικά και χωματουργικά μηχανήματα που διαθέτει,  αναλαμβάνει κάθε είδους χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές  – διαμορφώσεις οικοπέδων, εκσκαφές θεμελιώσεων κατασκευών και εφαρμογές αντιστηρίξεων βαθειών εκσκαφών παντός τύπου.

Ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Γενικές Εκσκαφές Οικοπέδων
  • Εκσκαφές θεμελιώσεων
  • Εσκαφές σε βραχώδες έδαφος (εκβραχισμοί)
  • Βαθειές Εκσκαφές – Αντιστηρίξεις
  • Διαμόρφωση πρανών εκσκαφής
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Διαχείρηση προϊόντων εκσκαφής
  • Καθαρισμοί οικοπέδων
  • Διαμόρφωση πρανών οδοποιϊας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία εκσκαφής του έργου σας ή διαμόρφωσης του οικοπέδου σας καθώς και για το κόστος αυτής.