Η διαδικασία και το κόστος κατεδάφισης εξαρτάται από το μέγεθος του κτιρίου – κατασκευής, την δομή της κατασκευής (ξύλινη, μεταλλική ή από σκυρόδεμα), την απόσταση ή επαφή της με όμορες κατασκευές και ιδιοκτησίες που πρέπει να διασφαλιστούν κατά την εκτέλεση της κατεδάφισης, την τοποθεσία και την προσβασιμότητα της και αν περιέχει επικίνδυνα υλικά που πρέπει να απομακρυνθούν πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης. Παράλληλα στο κόστος μιας κατεδάφισης πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος έκδοσης της άδειας κατεδάφισης και το κόστος απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης σε μονάδες απόθεσης σύμφωνα με τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) του έργου και την σύμβαση που συνάπτει ο κύριος του έργου με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

Η κατεδάφιση ενός κτιρίου, παλαιού σπιτιού ή κατασκευής είναι μια διαδικασία που έχει επικινδυνότητα και πολυπλοκότητα. Για αυτό το λόγο απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός, ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, εξειδικευμένο προσωπικό, εμπειρία και αρκετές δεξιότητες για τη ορθή και επιτυχημένη εκτέλεσή της.

Παράγοντες που Επηρεάζουν το Κόστος μιας Κατεδάφισης

 • Μέγεθος Κτιρίου: Έκταση και Ύψος Κτιρίου. Μεγαλύτερα (ή και υψηλότερα) κτίρια απαιτούν περισσότερο χρόνο, εργατικά και πόρους για την κατεδάφιση.
 • Τύπος Κτιρίου: Κτίρια με οπλισμένο σκυρόδεμα είναι πιο δύσκολα στην κατεδάφιση σε σχέση με ξύλινα σπίτια. Η πολυπλοκότητα των υλικών καθιστά τη διαδικασία πιο χρονοβόρα και ακριβή.
 • Τοποθεσία & Προσβασιμότητα Κτιρίου: Κτίρια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε επαφή με όμορα κτίρια ή με δύσκολη πρόσβαση έχουν υψηλότερο κόστος.
 • Αποσύνδεση Υπηρεσιών: Η αποσύνδεση υπηρεσιών όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή φυσικό αέριο πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και μπορεί να προσθέσει επιπλέον κόστος.
 • Επικίνδυνα Υλικά: Η παρουσία αμιάντου, μολύβδου ή άλλων τοξικών υλικών αυξάνει το κόστος λόγω των ειδικών διαδικασιών αφαίρεσης. Αυτά τα υλικά απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και διάθεση.
 • Έκδοση Άδειας Κατεδάφισης: Απαραίτητη προυπόθεση για την κατεδάφιση ενός κτιρίου είναι η έκδοση άδειας κατεδάφισης. Το κόστος της κυμαίνεται από €2000 έως €3500.
 • Απόθεση προϊόντων κατεδάφισης σε μονάδες απόθεσης: Το κόστος απόθεσης των προϊόντων της κατεδάφισης στις μονάδες απόθεσης κυμαίνεται από 5€ έως και 30€ τον τόνο ανάλογα με τα υλικά κατεδάφισης και την σύμβαση έργου.

Ενδεικτικό Κόστος Κατεδάφισης ανά Τετραγωνικό Μέτρο για Διάφορα Κτίρια

 • Ξύλινα Σπίτια: Κόστος από €40 έως €70 ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα: Κόστος από €40 έως €80 ή περισσότερο ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα το μέγεθος του κτιρίου και την πυκνότητα οπλισμού κτλ.
 • Μεταλλικά Κτίρια: Κόστος από €40 έως €80 ή περισσότερο ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τη δομή του κτρίου κτλ.

Έκδοση Άδειας κατεδάφισης – Διαδικασία & Κόστος

Απαραίτητη προυπόθεση για την κατεδάφιση ενός κτιρίου είναι η έκδοση άδειας κατεδάφισης σύμφωνα με τον νόμο Ν4495/2017 όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και με τον Ν4759/2020. Οι διαδικασίες και τα έγγραφα που χρειάζονται για την έκδοση μιας άδειας κατεδάφισης είναι τα παρακάτω:

1. Εκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης (με ισχύ 6 μήνες)

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας ή Κτηματογραφικό Φύλλο
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
 • Δηλώσεις Ανάθεσης – Ανάληψης διαχείρισης έργου ή/και μελέτης
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Καταβολής Συμφωνηθείσας Αμοιβής και ΦΕΜ
 • Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87
 • Αρτιότητα ομόρων οικοπέδων (περιπτ. α§3 αρθρ. 36 Ν4495)
 • Απαίτηση Έγκρισης Υψομέτρου στην Ο.Α.
 • Απαίτηση Άλλων Εγκρίσεων στην Ο.Α. (π.χ. Βεβαίωση ΕΠΑ για την ύπαρξη δικτύου Φ.Α.)
 • Απαίτηση Έγκρισης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων στην Ο.Α.

2. Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας για Άδεια Κατεδάφισης (Κατηγορία 1)

 • Δηλώσεις Ανάθεσης – Ανάληψης διαχείρισης έργου ή/και μελέτης
 • Δηλώσεις Ανάθεσης – Ανάληψης επίβλεψης
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Καταβολής Συμφωνηθείσας Αμοιβής και ΦΕΜ
 • Αποδεικτικά Κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών ιδιοκτήτη υπέρ Δημοσίου, ΕΦΚΑ, Δήμου – Προϋπολογισμός έργου)
 • Στατιστικό Δελτίο ΕΛΣΤΑΤ
 • Φωτογραφίες Άδειας Κατεδάφισης
 • Τεχνική Έκθεση Άδειας Κατεδάφισης
 • Τοπογραφικό διάγραμμα για Έγκριση Υψομέτρων κασπεδορείθρων από Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων
 • ΥΔ Μηχανικού για Μη Μεταβολή Όρων και Προϋθέσεων Δόμησης
 • Στοιχεία Νομιμότητας Υφισταμένων Κτισμάτων (Στελέχη αδειών, Εγκεκριμένα Σχέδια, Κτίσμα πρό 1955 κλπ)
 • Στοιχεία Υπαγωγής σε Ρύθμιση Αυθαιρέτου σύμφωνα με τους νόμους Ν3775/09, Ν3843/10, Ν4014/11, Ν4178/13 και Ν4495/17 (εφόσον έχει γίνει τακτοποίηση ιδιοκτησίας)
 • Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων (Εφορεία Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων κλπ)
 • Άλλες εγκρίσεις (πχ από ΔΕΠΑ = Δημόσια εταιρία παροχής αερίου)

Σύμφωνα με το νόμο, 20 ημέρες μετά την έκδοση της άδειας κατεδάφισης μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης. Το κόστος έκδοσης της Άδειας Κατεδάφισης κυμαίνεται από €2000 έως €3500.

Μεταφορά προϊόντων κατεδάφισης σε Μονάδες Απόθεσης & Διαχείρισης Αποβλήτων

Απαραίτητη προυπόθεση για την κατεδάφιση ενός κτιρίου, κατασκευής κλπ είναι η σύμβαση του κυρίου έργου με ένα ή περισσότερα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για την απόθεση των αποβλήτων της κατεδάφισης σε μονάδες απόθεσης και διαχείρησης προϊόντων κατεδάφισης.

Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) είναι οι υπεύθυνοι φορείς για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ (Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) στην περιοχή εμβέλειάς τους.

Το κόστος απόθεσης των προϊόντων της κατεδάφισης στις μονάδες απόθεσης και διαχείρησης αποβλήτων κυμαίνεται από 5€ έως και 30€ τον τόνο ανάλογα με τα υλικά κατεδάφισης, τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) του έργου και την σύμβαση που συνάπτει ο κύριος του έργου με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

Ένα ενδεικτικό κόστος ανά τόνο διαχείρισης αποβλήτων, ανάλογα με την κατηγορία των υλικών απόθεσης στις μονάδες επεξεργασίας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)

Ενδεικτικά κάποια από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) είναι τα παρακάτω:

Το συνολικό κόστος μια κατεδάφισης σύμφωνα με τα παραπάνω είναι το συνολικό κόστος της έκδοσης της άδειας κατεδάφισης, της εκτέλεσης της κατεδάφισης και της απόθεσης των προϊόντων της κατεδάφισης στις μονάδες απόθεσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία μας αναλάμβανει την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την εκτέλεση κατεδαφίσεων κτιρίων και κατασκευών παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9604977 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία έκδοσης άδειας κατεδάφισης καθώς και για το κόστος σχεδιασμού και εκτέλεσης της.